Четвер, 22.08.2019, 16:22:25Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Економіка


Підручник: Радіонова І.Ф. «Економіка», 11 клас. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 176с.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Підручник

Розділ 1. Основи економічного життя суспільства

Тема 1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ

 

Учень

 • знає, що вивчає економічна наука та які переваги має людина, озброєна економічними знаннями,
 • розрізняє суб’єкти та об’єкти економічних відносин, виробництво, споживання, розподіл та обмін,
 • розкриває економічний зміст понять «земля», «праця», «капітал», «здатність до підприємництва», «інформація»
 • наводить приклади окремих ресурсів (факторів) виробництва,
 • уміє визначити економічну ефективність та користуватися інформацією про ресурсний потенціал країни

Тема 1

Тема 2.Раціональна економічна поведінка споживача та виробника

 

Учень

 • знає, чому споживач є основним суб’єктом економіки та роль, яку виконує виробник
 • розуміє причини безмежності потреб та обмежень щодо їх задоволення
 • розрізняє споживчі блага
 • визначає бюджет споживача
 • наводить приклади раціональної та нераціональної поведінки споживача і виробника
 • уміє класифікувати потреби, розрахувати загальну та граничну корисність блага, будувати криву виробничих можливостей
 • визначає різні варіанти виробництва за кривою виробничих можливостей
 • наводить приклади відтворюваних та не відтворюваних ресурсів

Тема 2

Практична робота № 1 «Структура споживання родин із різним рів­нем доходів»

Розділ 2. Ринкова економіка

Тема 3 Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки

 

Учень

 • розуміє принцип дії «прихованої руки ринку»,
 • визначає переваги та обмеження ринкової економіки
 • наводить приклади досконалої та недосконалої конкуренції, виконання грошима різних функцій
 • пояснює мотиви спрямування ринкової економіки на потреби споживачів, зменшення витрат та зростання якості продукції
 • розрізняє ринкове та неринкове ціноутворення, цінові та нецінові чинники попиту і пропозиції
 • визначає рівноважну ціну графічно та через вирішення системи рівнянь, обмінний курс валюти за вихідними даними
 • наводить приклади впливу різних чинників на попит та пропонування на ринку конкретного товару
 • пояснює характер зв’язку обсягу попиту та ціни, обсягу пропонування і ціни та характер впливу на курс національної валюти різних чинників
 • уміє побудувати криву попиту та пропозиції за вихідними даними

Тема 3

Практична робота № 2 «Визна­чення ціни ринкової рівноваги з урахуванням функцій попиту та пропозиції за ціною»

Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці

 

Учень

 • знає спільні риси та особливості формування попиту і пропозиції на різних ринках ресурсів
 • розрізняє об’єкти купівлі – продажу та суб’єктів ринків праці, землі, капіталів та інформації
 • наводить приклади різних форм та систем оплати праці, різних видів відсотку (за кредитами та депозитами)
 • характеризує причини відмінностей у заробітній платі, ренті (ціні землі), відсоткових ставках,
 • пояснює роль уряду в організації ринку праці та ринку землі, переваги користувача Інтернет - ресурсів
 • уміє рівень зарплати, ціну землі та рівень відсоткової ставки за вихідними даними

Тема 4

Тема 5. Підприємницька діяльність

 

Учень

 • розуміє зміст підприємницької діяльності та її значення для ринкової економіки
 • наводить приклади підприємств у виробничій, комерційній, посередницькій та фінансовій сферах та приклади різних видів витрат підприємця
 • розрізняє підприємницьку та іншу продуктивну діяльність
 • характеризує особливі риси, які властиві підприємцю
 • пояснює роль банків, страхових компаній, інших організацій у діяльності підприємства, значення бізнес плану для управляння підприємством
 • уміє розрахувати валовий доход, загальні витрати, прибуток та рентабельність виробництва

Тема 5

Практична робота № 3 «Визна­чення особистого хисту до під­приємництва»

Практична робота № 4 «Оціню­вання структури витрат і ціни конкретного продукту за методом "витрати плюс"»

Розділ 3. Національна економіка як ціле

Тема 6. Загальні результати національного виробництва

 

Учень

 • розуміє, що таке національна економіка як ціле
 • розрізняє рівновагу на окремих ринках та у економіці в цілому
 • визначає структурні елементи сукупних доходів та сукупних витрат
 • наводить приклади економічних суб’єктів, що формують окремі сектори національної економіки
 • характеризує основні елементи виробничого потенціалу національної економіки
 • пояснює відмінності ВВП реального та номінального
 • уміє розрахувати ВВП та ВНД , порівняти ВВП на одного працівника різних країн

Тема 6

Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція

 

Учень

 • розуміє, що економічні коливання, безробіття та інфляція характеризують стан економіки як цілого
 • розрізняє різні цикли, види безробіття та види інфляції
 • характеризує причини виникнення різних видів безробіття та інфляції
 • пояснює наслідки безробіття та інфляції для економіки
 • уміє визначити рівень безробіття та рівень інфляції, тлумачити фактичні показники інфляції та безробіття

Тема 7

Тема 8. Державне регулювання економіки

 

Учень

 • розуміє об’єктивні причини державного регулювання економіки
 • розрізняє цілі та інструменти державного регулювання економіки
 • визначає роль податків, трансфертів та державних інвестицій, причини незбалансованого бюджету
 • наводить приклади суспільних благ, створюваних державою
 • пояснює невдачі (обмеження) ринку, причини дефіциту державного бюджету та необхідність регулювання курсу національної валюти
 • уміє визначати структуру надходжень та видатків бюджету та оцінювати рівень дефіциту бюджету

Тема 8

Практична робота № 6 «Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень та видатків»

Розділ 4. Світова економіка

Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами

 

Учень

 • знає, в яких формах існують міжнародні економічні відносини
 • розуміє переваги, які отримує національна економіка, інтегруючись у світове господарство, та які функції виконують певні міжнародні фінансові та торгові організації
 • розрізняє групи країн, що формують світове господарство, торговий та платіжний баланс країни
 • наводить приклади країн, що належать до певних груп у системі світового господарства
 • характеризує місце України у світовому господарстві,
 • уміє визначити сальдо торгового балансу країни

Тема 9

Практична робота № 7 «Аналіз торгового балансу України з ме­тою визначення основних статей експорту та імпорту й головних торговельних партнерів»

Тема 10. Переваги та загрози глобалізації

 

Учень

 • розуміє об’єктивну причинність глобалізації
 • визначає місце різних країн у глобалізацій них процесах
 • наводить приклади загроз глобалізації
 • пояснює переваги глобалізації
 • уміє ілюструвати наслідки глобалізації статистичними даними

Тема 10

Погода
Форма входу