Четвер, 22.08.2019, 15:29:23Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Географія


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів

Література

ВСТУП
 Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень. Видатні економ-географи світу.

Учень:
пояснює: що вивчає соціально-економічна географія світу;
визначає: завдання курсу;
характеризує: джерела географічних знань та методи економіко-географічних досліджень;
називає: видатних економ-географів світу;
робить висновки: про причини формування історико-географічних регіонів світу.

§1-2

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

 

Тема 1. Політична карта світу
 Сучасна політична карта світу. Відмінність понять “країна”, “держава”, “залежна країна”, “колонія”. Класифікація країн за формою правління. Форми адмiністративно-територiального устрою. Відмінності федеративних держав.
 Політичні та економічні системи країн. Типологія держав.

Етапи формування політичної карти світу.
 Міжнародні органiзації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації.

Учень:
пояснює: відмінність між поняттями “країна”, “держава”, “залежна країна”, “колонія”;
називає і характеризує: основні форми державного устрою та правління країн світу;
характеризує: особливості сучасної соціально-економічної типології та регіонального поділу країн світу; етапи формування політичної карти світу;
обґрунтовує: основні вектори зовнішньої політики України;

знаходить і показує на карті держави;
оцінює політико-географічне положення країн;
готує повідомлення і робить узагальнення до теми на основі аналізу додаткових джерел географічних знань.

§3-6

Тема 2. Населення світу
 Кількість населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика.
 Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків.
 Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї і групи.
 Релігія як явище культури. Світові релiгії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень.
 Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття.
 

Учень:
називає: кількість населення світу та окремих країн;
характеризує: типи відтворення населення; особливості вікового та статевого складу населення; напрями основних міграційних потоків; структуру зайнятості населення та відмінність її за регіонами;
визначає: співвідношення населення за регіонами світу;
пояснює: поняття “демографічна політика”, “демографічний вибух”, “урбанізація”, “субурбанізація”, “міграція”, “еміграція”, “імміграція”, “мегалополіс”;
описує: найбільші народи та найпоширеніші мови світу, світові релігії;
порівнює: темпи, рівні, форми урбанізації країн та регіонів;
аналізує: текстові, картографічні і статистичні матеріали з метою визначення рис і відмінностей у відтворенні, складі і розміщенні населення різних регіонів світу.

§7-10

Практична робота 1 Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи. Свiтові природні ресурси
 Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.
 Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних.

Учень:
називає: види природних ресурсів;
характеризує: поняття “географічне та навколишнє середовище”, “антропосфера”, “природокористування”, “ресурсозабезпеченість”; закономірності розміщення різних видів природних ресурсів;
виявляє: закономірності розміщення природних ресурсів;
порівнює: співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах чи країнах світу.

§11-14

Практична робота 2 Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором).

Тема 4. Світове господарство
 Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). Етапи формування світового господарства. Поняття “НТР” та її основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну органiзацію виробництва.
 Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу (енергетика, металургія, машинобудування, хiмічна промисловість, лісова і деревообробна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість).
 Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв’язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони.
 Географія світового транспорту.
 Зовнішні економічні зв’язки.
 Міжнародний туризм.

Учень:
називає: етапи формування світового господарства;
характеризує: поняття “міжнародний географічний поділ праці”, “НТР”; основні райони розміщення провідних галузей промисловості; головні сільськогосподарські райони світу;
визначає: вплив НТР на галузеву структуру та територiальну організацію виробництва;
аналізує: за допомогою картографічних і статистичних матеріалів розміщення провідних галузей промисловості світу;
робить висновки: про тенденції розвитку транспорту, міжнародного туризму, напрями зовнішньоекономічних зв’язків.

§15-20

Тема 5. Глобальні проблеми людства
 Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировинну і енергетичну, голоду, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями). Роль світової громадськості у їх розв’язанні.

Учень:
характеризує: поняття “глобальні проблеми людства”;
аналізує: сутність, причини виникнення, особливості кожної з проблем, можливі шляхи їх розв’язання;
оцінює: наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку суспільства.

§21-22

Тема 1. Країни Європи
 Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні.

ФРН. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура.
 Велика Британія. Особливості ЕГП, його вплив на розвиток країни. Населення, міста. Характерні риси розвитку економіки індустрiальної держави. Значення зовнішніх економічних зв’язків.
 Франція. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства.
 Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Населення, міста. Галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності.
 Держави-сусіди України.
 Особливості ЕГП країн. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відмінності. Зв’язки країн-сусідів з Україною.
 

Учень:
називає: склад регіону;
характеризує: особливості розміщення та формування населення країн та регіонів, урбанізаційні процеси;
обґрунтовує: галузеву структуру господарства країн Європи;

складає: комплексну економіко-географічну характеристику країн регіону;
робить висновки: про причини високого індустріального розвитку країн Західної Європи;
оцінює: значення зв’язків України з державами-сусідами.

§23-33

Практична робота 3 Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії (за вибором).
 Характеристика зв’язків України з країнами-сусідами.

Тема 2. Країни Азії
 Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії в світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм.
 Японія. ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Роль НТР в економіці Японії. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв’язки.
 Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної полiтики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм; концентрація промислового і сільськогосподарського виробництва в Східному Китаї.

Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі.

Учень:
характеризує: ресурсозабезпеченість окремих країн і регіонів Азії;
пояснює: специфіку населення країн Азії, забезпеченість трудовими ресурсами;
вказує: на основні риси сучасного стану та розвитку економіки країн Азії;
порівнює: особливості господарства різних за рівнем економічного розвитку країн Азії;
називає: особливості територіальної й галузевої структури господарства;
оцінює: роль країн Азії в світі.

§34-39

Тема 3. Країни Північної Америки
 Склад території. Особливості економiко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території США і Канади. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діаспора Канади і США.
 США. Найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу. Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, соцiальна структура суспільства. Процеси урбанізації. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалiзації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв’язків США.
 Канада. ЕГП. Особливості розміщення на

селення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці.
 

Учень:
називає: склад території регіону;
описує: своєрідність ЕГП кожної з країн;
визначає: темпи розвитку, особливості галузевої структури та територіальної організації господарства країн Північної Америки;
складає: порівняльну характеристику галузевої структури і спеціалізації промисловості країн регіону та окремих регіонів у межах однієї країни.

§40-43

Практична робота 4 Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу.

Тема 4. Країни Латинської Америки
 Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Полiтична карта. Різноманітність країн (за розмiрами території, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формою правління, рівнем економічного розвитку тощо). Особливості населення. Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспорту. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці.

Учень:
вказує: на історико-політичні процеси, що відбуваються в регіоні;
характеризує: забезпеченість окремих країн природними ресурсами, основні риси сучасного стану розвитку економіки;
вказує: на специфіку складу населення та системи розселення;
називає: гарячі точки регіону;
пропонує: шляхи розв’язання конфліктів.

§44

Тема 5. Країни Африки, Австралії та Океанії
 Загальний огляд. Склад території. Різноманітність країн. Історія формування полiтичної карти. Характерні риси населення, типи розселення та урбанізації в країнах Африки. Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особливості територiальної та галузевої структури господарства країн Африки. Найбільші країни.
 Австралія. Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Особливості економічного розвитку. Географія промисловості, сільського господарства, транспорту. і ресурсів. Етнічна карта регіону.
 Роль країни в МГПП. Зовнішні зв’язки.
 Океанія. Специфіка ЕГП. Роль Нова Зеландія і острівні країни Тихоокеанського регіону. Політична карта. Особливості розвитку малих острівних держав.

Учень:
називає: регіони Африки та найбільші країни;
вказує: на історико-географічні особливості розвитку країн Африки, Австралії та Океанії;

описує: загальні риси ЕГП, населення, природно-ресурсного потенціалу країн регіонів;
визначає: особливості галузевої структури та територiальної організації господарства країн регіонів; роль країн Африки, Австралії та Океанії в світі;
аналізує: причини економічної відсталості та бідності багатьох країн Африки.

§46-49

Узагальнення. Всесвітні економічні відносини
 Форми всесвітніх економічних відносин. Інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація та глобалізація як найважливіші тенденції розвитку світового господарства.

Учень:
називає: основні форми всесвітніх економічних відносин;
характеризує: сучасні тенденції розвитку світового господарства та взаємовідносин між країнами;
аналізує: наслідки економічних відносин між країнами та групами країн світу.

§50

 

 

Погода
Форма входу