Четвер, 22.08.2019, 15:47:31Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Історія України


  

Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І. Історія України.: Підручник для 11 класу (рівень стандарту). –К.:Грамота, 2011.

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Література

Тема 1. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУС­ПІЛЬСТВА (середина  50-х — середина 60-х рр.)

Внутрішньополітичне становище України у сере­дині 50-х рр. Стан промисловості та сільського госпо­дарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.

XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація жертв сталінських репресій. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення бороть­би серед вищого партійного керівництва України.

Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій поло­вині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушення  у повсяк­денному житті населення.

Науково-технічна революція. Реформи осві­ти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Від­лига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.

Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Релігійна політика.

Наш край у 1953-1964 рр.

Учень/учениця:

на основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України на початку 50-х років XX ст.;

описує прояви процесів лібералізації в різних сферах життя укра­їнського суспільства, співставляє різні точки зору щодо процесів лібералізації в Україні та дає їм власну оцінку;

визначає сутність і значення дисидентського руху, характеризує особливості його зародження в Україні та його вимоги у порівнянні з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав людини того часу;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з проце­сами лібералізації суспільства;

аналізує явища суспільного життя, визначає причини та наслідки реформ;

характеризує основні тенденції в розвитку культури та її вплив на українське суспільство;

визначає зв'язки між процесами лібералізації суспільства, особ­ливостями політичного життя та суперечливими явищами у роз­витку культури та духовного життя;

доводить, що процеси лібералізації здійснили вплив на зрос­тання національної самосвідомості.

§ 10-15, ст. 100-149

Контрольна робота № 1

Тема 2. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕ­ДИНА 60-х — середина  80-х рр.)

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі. Конституція УРСР 1978 р.

Спроби реформування економіки в другій по­ловині 60-х років. Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень життя населення.

Зміни в соціальній та у національній струк­турі населення. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно - радянської номенклатури. Повсякденне „життя населення. Моральний стан радянського суспільства.

Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури. Формування опозиційних те­чій в культурі та реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.

Активізація опозиційного руху в другій поло­вині 60-х — на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів.

Наш край у середині 60-х- на початку 80-х рр.

Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність та зв'язки між головними подіями періоду «застою» в Україні.

Пояснює на основі карти основні тенденції економічного і со­ціального розвитку України у 60—80-ті роки XX ст.

На основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 60-х — першій половині 80-х років XX ст.;

порівнює реформи за часів М. Хрущова з реформами другої по­ловини 60-х рр., визначаючи їх причини та наслідки;

визначає, пояснює на прикладах поняття «застій», дає власну оцінку цьому періоду життя України;

характеризує та порівнює основні вимоги дисидентського руху в Україні в умовах лібералізації суспільства з вимогами другої хвилі опозиційного руху наприкінці 60-х — в 70-ті рр., співвід­носить його прояви з міжнародними нормативно-правовими ак­тами щодо захисту прав людини того часу;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з кризо­вими процесами у суспільстві періоду застою;

аналізує різні точки зору щодо оцінки періоду застою і його проявів в Україні;

 

§ 16-22, ст. 151-202

Контрольна робота № 2

Тема 3. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.)

Причини та початок «перебудови». Чорнобильська катастрофа. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Стан економіки. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху.

Гласність та лібералізація. Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення громадської активності. Формування багатопартійної системи.

Активізація національного руху у другій по­ловині 80-х років. Формування національних громадських організацій і об'єднань. Початок та проблеми релігійного відродження.

Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Україна у загальносоюзних сус­пільно-політичних процесах у першій половині 1991 року. Спроба державного перевороту в СРСР.

Проголошення, незалежності України. Розпад СРСР.

Наш край у 1985-1991 рр.

 

Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність головних подій періоду «перебудови» в Україні та проголошення незалежності, складає синхроністичну таблицю подій в Україні, в Європі, в світі.

Показує на карті кордони незалежної України.

На основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80-х — на початку 90-х рр. XX ст.;

аналізує та порівнює явища суспільного життя кінця 80-х — початку 90-х рр., визначаючи причини активізації соціально-політичного життя населення;

співставляє різні точки зору щодо процесів перебудови в Україні та дає їм власну оцінку;

визначає та характеризує причини розпаду СРСР і утворення незалежної України, аргументує власну позицію;

визначає та описує становище в Україні після розпаду СРСР;

порівнює процеси і явища суспільного життя в Україні та інших регіонах СРСР у цей період, визначає спільне та особливе;

характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х рр.;

описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з процесами «перебудови» суспільного життя, розпаду СРСР та утворення незалежної України;

визначає зв'язки між процесами «перебудови» радянського суспільства та особливостями політичного та соціально-економічного життя українського суспільства.

§ 23-28, ст. 203-240

Контрольна робота № 3

Тема 4. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСті

Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Участь населення у державотворчих процесах. Прийняття Конституції України (1996 р.). Становлення інституту президентства в Україні.

Стан господарства після розпаду СРСР. Спро­би реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Со­ціальне та економічне становище населення. Еміграція.

Основні тенденції розвитку економіки в дру­гій половині 90-х років. Пошуки шляхів ста­білізації на початку XXI ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відно­сини. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір.

Демографічні зміни. Соціальна диференціа­ція суспільства. Міжнаціональні відносини.

Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку нау­ки. Здобутки української літератури і мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст. Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне співробіт­ництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми початку XXI ст. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовід­носини державної влади та релігійних конфесій.

Основні принципи зовнішньої політики неза­лежної України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Пошуки зовнішньо­політичних орієнтирів наприкінці XX — на початку XXI ст.

Розвиток краю в умовах незалежності України.

 

Учень/учениця:

визначає хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави.

Пояснює на основі карти співвідношення політичних сил в Україні, показує на карті території України, навколо яких періодично виникає напруженість у відношеннях із сусідніми державами.

На основі різних джерел інформації:

характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне ста­новище України у 90-ті роки — на початку XXI ст., співставляє різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демокра­тичної, соціальної, правової держави та дає їм власну оцінку; визначає та характеризує основні напрямки зовнішньої політики Укра­їни в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції;

описує зміни у повсякденному житті та свідомості населення, визначає їх взаємозв'язок з перетвореннями суспільного життя.

визначає власну позицію щодо питання про суперечливі процеси розбудови незалежної держави в Україні, зв'язки між ними та особливостями політичного й економічного життя;

Учень характеризує і пояснює основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.;

висловлює і аргументує власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України.

показує на карті основні місця і території, пов'язані з сучасним

розвитком освіти, науки та мистецтва.

На основі різних джерел інформації:

визначає і характеризує основні чинники, особливості розвитку, явища, етносоціальні, культурні та інші процеси цього періоду;

порівнює ідеї та цінності, що були характерні для радянської культури з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців;

оцінює внесок окремих діячів у вітчизняну культуру;

порівнює шляхи і прояви процесів духовного й національного відродження українського народу з аналогічними процесами у постсоціалістичних країнах та державах колишнього СРСР, які виникли у 90-ті роки XX — на початку XXI ст.;

визначає і характеризує основні тенденції етносоціального та культурного життя України, дає їм власну оцінку.

визначає хронологічну послідовність подій, пов'язаних із участю України у світових процесах глобалізації та інтеграції.

На основі різних джерел інформації:

характеризує зміни у житті українського суспільства та діяльнос­ті держави в умовах глобалізації та інтеграційних процесів, співставляє різні точки зору щодо визначальних векторів інтеграції України у світове співтовариство та дає їм власну оцінку;

описує здобутки України щодо інтеграції у європейський, світо­вий, гуманітарний та освітній простір.

 

§ 29-37, ст. 242-308

Контрольна робота № 4

 

Погода
Форма входу