Неділя, 16.12.2018, 17:22:04Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 195

Українська література


Вчитель: Кондратюк Л.О.

Українська література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів./ Олександр Авраменко.- К.: Грамота, 2017.

 

Література

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

 

 

 

 

 

Ст.3-4

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

пояснює багатозначність художнього образу;

розрізняє і називає різні типи образів.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

відчуває красу й силу художнього слова; за допомогою слова створює елементарні образи; використовує художнє слово в повсякденному житті;

висловлює судження, оперуючи різними виражальними засобами мови;

добирає самостійно джерела інформації для просування індивідуальним освітнім маршрутом;

виявляє зв’язок літератури з філософією, міфологією, фольклором, іншими видами мистецтва.

ВСТУП

Роль і місце літератури в житті нації.

Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця.

 

 

 

 

 

 

Ст. 5-13

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розрізняє види й жанри усної народної творчості;

пояснює роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури;

визначає види родинно-побутових пісень;

виразно читає й аналізує пісні про кохання.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

аналізує тексти, пояснює тематику, художньо-поетичні засоби, зокрема образи-символи;

визначає зміст, обсяг своєї навчальної діяльності, способи опрацювання навчального матеріалу;

зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва.

Родинно-побутові пісні

«Місяць на небі, зiроньки сяють…», «Цвіте терен, цвіте терен…», «Сонце низенько…, «Ой під вишнею, під черешнею…»

Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору. Види родинно-побутових пісень. Культ романтизованих почуттів, традиційна символіка.

 

Вивчити напам’ять одну з пісень про кохання.

 

 

 

 

 

 

Ст.14-19

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розкриває зміст поняття «балада»;

розрізняє види балад; аналізує тексти за змістом і стильовими особливостями; інтерпретує балади в культурологічному контексті; пояснює драматизм твору, специфічність закінчення,

реалістичне і фантастичне в баладі.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

осмислює духовний зв'язок з історичним минулим рідного народу;

зіставляє специфіку розкриття теми в літературі, музиці; висловлює судження про історичні події, реальне і фантастичне в баладах.

Українські народні балади

«Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить»

Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад.

ТЛ: народна пісня (поглиблено), балада.

 

МЗ: козацька доба (історія України).

 

 

РМ №1. Усний твір « Секрети світової слави української пісенної лірики».

 

 

 

 

 

 

Ст.20-36

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розуміє роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу;

називає найдавніші книги Русі-України, імена перекладачів Біблії українською мовою; перші друковані книги в Україні; переказує й коментує біблійні легенди, притчі;

розуміє основні моменти християнської моралі: ідеали правди, чесності, патріотизму, скромності, любові до ближнього.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

дискутує з приводу порушених у Біблії проблем; толерантно відстоює власну позицію;

знаходить компроміс у дискусії;

добирає самостійно джерела інформації для просування індивідуальним

освітнім маршрутом;

здійснює самоаналіз роботи з інформацією;

перевіряє одержану інформацію;

інтерпретує універсальність євангельських істин людського буття в культурологічному контексті.

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст.

Розвиток писемності після хрещення Русі-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава) .

Перекладна література

Біблія . Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії (

ТЛ: притча (повторення й поглиблення).

 

МЗ: історія українського середньовіччя (історія України).

Контрольна робота №1. «Усна народна творчість. Література XI-XV століття».

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.37-52

Предметні компетентності

Учень / учениця:

називає основні пам’ятки оригінальної літератури; пояснює значення давніх літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї наших пращурів;

розповідає про історію відкриття пам’ятки «Слово о полку Ігоревім», основні гіпотези авторства, історичну основу, про її переклади та переспіви; виразно й усвідомлено читає поему, переказує і коментує сюжет «Слова…»;

характеризує образи руських князів, княгині Ярославни, образ Руської (української) землі, символічно-міфологічні образи;

визначає основну ідею твору, особливості його композиції.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

коментує фольклорні мотиви, стилістичні засоби; висловлює судження про

актуальність твору;

зіставляє специфіку розкриття тем в літературі та інших видах мистецтв;

дискутує з приводу порушених у творі проблем; толерантно відстоює власну позицію.

 

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України

Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ». «Поученіє Володимира Мономаха», Києво-Печерський патерик .

«Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

ТЛ: літописи, ліро-епіка.

 

МЗ: похід новгород-сіверського князя Ігоря проти половців у

1185 році (історія України).

 

 

 

 

Ст.54-63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.65-74

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає назви перших друкованих книг в Україні;

пояснює особливості епох Ренесансу і Бароко;

розуміє значення видатних діячів української культури цього часу;

знає загальну інформацію про козацькі літописи, «Історію русів», про вертеп як вид давнього театрального мистецтва, про життя Г. Сковороди; виразно читає поезії, коментує їх зміст.

 

Ключові компетентності

Учень / учениця:

дискутує з приводу порушених у творах проблем,

толерантно відстоює власну позицію;

оцінює й характеризує внесок Г. Сковороди в скарбницю української літератури, у світовий мистецький поступ; добирає самостійно джерела інформації для просування індивідуальним освітнім маршрутом;

висловлює судження про філософські ідеї Г. Сковороди та їх актуальність.

 

Вивчає напам’ять: «Всякому місту – звичай і права».

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко

Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Семен Климовський – видатні діячі української культури . Історико-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

 

Григорій СКОВОРОДА. «Бджола та Шершень», «Всякому місту – звичай і права…», «De libertate» (зі збірки «Сад Божественних

пісень»)

Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. Біблійна основа творчості

Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну (споріднену) працю». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські».

ТЛ: Ренесанс, Бароко.

Контрольна робота №2. «Українська література доби ренесансу та бароко».

 

 

Ст.76-78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.79-117

Предметні компетентності

Учень / учениця:

називає найвизначніших письменників нової української літератури ХVIII ст.;

 

 

 

 

розповідає про життя і творчість
І. Котляревського;

розуміє його роль у розвитку української літератури, національного самоусвідомлення;

вдумливо читає та аналізує поему «Енеїда»;

характеризує образ Енея, висловлює власні міркування про його вчинки й характер; коментує проблему війни: погляд автора і героїв; характеризує образи твору «Наталка Полтавка;

робить порівняльну характеристику дійових осіб п’єси (Петра і Миколи, Возного і Виборного), їхніх життєвих позицій; пояснює роль і функцію пісень у драмі.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

визначає проблеми й підтекст твору;

пояснює алюзію на події історії України;

зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва.

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII ст. – першої половини
ХІХ ст. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями.

 

Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «Енеїда», «Наталка Полтавка»

Творчість І. Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія появи «Енеїди». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в поемі. Бурлескний гумор, народна українська мова. Ствердження народної моралі (картини пекла).

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Колоритні образи твору. Образ Наталки як уособлення кращих рис української жінки. Сценічне життя твору.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.

МЗ: Україна у ХVIII ст.; доба козаччини (історія України).

 

 

 

 

 

 

Ст.118-141

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основну інформацію про життя і творчість письменника;

розуміє причини написання перших творів російською мовою і важливість його виступів на захист рідної мови;

має уявлення про ознаки сентименталізму, християнські ідеали повісті «Маруся»;

характеризує образи персонажів твору;

визначає композиційні особливості та проблематику твору.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює судження про поведінку та моральні пріоритети героїв твору, про сенс людського життя, справжнє кохання й вірність; оцінює й характеризує внесок Г. Квітки-Основ’яненка у скарбницю української літератури, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.

Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. «Маруся»

Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманізм та християнські ідеали, етнографічне тло творів. «Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури, приклад прози із виразними рисами сентименталізму. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Утілення морального й естетичного

ідеалів в образі головної героїні твору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМ №2. Контрольний письмовий твір.

Контрольна робота №3. Творчість І.Котляревського. Г.Квітки-Основ’яненка».

Пазакласне читання. Огнений змій. Антологія української фантастики.

 

 

 

 

Ст.142-145

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає загальну інформацію про розвиток романтизму в Україні,

називає провідних діячів та осередки романтичного руху, твори романтизму в музиці та образотворчому мистецтві.

 

Ключові компетентності

Учень / учениця:

пояснює значення романтизму для нового етапу розвитку літератури;

виявляє зв’язок літератури романтизму з філософією, міфологією, фольклором, іншими видами мистецтва.

 

Література українського романтизму .

Ідейно-художні особливості

романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики .

 

 

Ст.146-148

 

 

 

 

 

 

 

Ст.149-151

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає найголовніше з біографій митців;

виразно читає вірші, аналізує їх;

визначає жанрові ознаки творів, пояснює їх фольклорну основу.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

оцінює й характеризує внесок митців у скарбницю української літератури, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.

Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ. Балада «Рибалка»

Вічна тема кохання. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору.

 

Євген ГРЕБІНКА. Вірш «Човен» Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини.

ТЛ: романтизм, романс.

 

 

 

 

 

 

 

Ст.153-191

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає біографію митця, пов’язану з Україною;

розуміє місце творчості письменника на порубіжжі культур двох народів, культурно-історичні обставини, що впливали на мовний вибір митця;

знає і коментує думки Т.Шевченка про М. Гоголя; переказує зміст повісті «Тарас Бульба»;

знаходить зв’язок сюжету з історією України; характеризує образ головного героя;

Ключові компетентності

Учень / учениця:

дискутує щодо порушених у творі проблем, толерантно відстоює власну позицію; оцінює й характеризує внесок М. Гоголя у світовий мистецький поступ.

Микола ГОГОЛЬ. «Тарас Бульба» Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело.

Повість «Тарас Бульба». Сюжет твору. Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного героя. Колізія морального й національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Вплив творчості М. Гоголя на розвиток українського письменства.

 

 

Контрольна робота № 4. «Поети-романтики.»

 

 

 

 

 

Ст.192-201

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає біографію поета;

розуміє його життєвий подвиг в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.;

розрізняє лірику й ліро-епіку, визначає жанр, до якого належить твір;

виразно читає поезію, коментує її ідейно-художній зміст, контрастні картини в ньому.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює судження про необхідність свободи, національного визволення для вільного розвитку особистості та побудови демократичного устрою;

пояснює великий духовний імпульс, який подала діяльність Т. Шевченка в боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України.

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «До Основ’яненка»

Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»). Оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу
(«До Основ’яненка»).

ТЛ: послання.

 

 

 

 

 

 

Ст.209-217

Предметні компетентності

Учень / учениця:

виразно читає та коментує фрагменти поеми;

визначає епізоди з ліричним, іронічним забарвленнями; коментує використання контрасту в поемі;

пояснює узагальнену ідею твору та її актуальність.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює судження про зв’язок творів Т.Шевченка із сучасністю;

добирає самостійно джерела інформації для просування індивідуальним освітнім маршрутом.

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Кавказ» Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

 

 

 

 

 

Ст.218-228

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розуміє культурні й політичні чинники, що спонукали поета до написання цього твору;

виразно й усвідомлено читає твір, визначає і коментує його головну думку та особливості композиції, його різні настроєві інтонації; визначає і характеризує адресата послання.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює судження про актуальність проблем твору; розрізняє іронію і сарказм у творі, цитує приклади їх уживання;

дискутує з приводу порушених у творі проблем, толерантно відстоює власну позицію.

Вивчає напам’ять: фрагмент (на вибір).

Тарас ШЕВЧЕНКО. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Продовження теми «землячків» у посланні. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

 

 

 

 

Ст.234-237

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розуміє становище жінки в кріпацькій Україні часів Шевченка;

порівнює різні типи втілення теми жіночої долі у творчості поета (на прикладі творів);

пояснює поведінку та порівнює вчинки героїнь поем «Катерина», «Наймичка», коментує їх.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює судження про материнство та вічну проблему жіночого щастя.

 

Тема жіночої долі

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Катерина», «Наймичка», «У нашім раї на землі…»

«Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу у творах Т. Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка»). Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про жіночу долю.

 

РМ №3.Усний твір «Пафос творів Шевченка про жіночу долю.», « Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка».

 

 

 

 

 

Ст.239-241

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розповідає про обставини написання цих творів; коментує настрої, внутрішній світ героїв.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює судження про ліризм та творів, засоби художньої виразності в них;

визначає роль поетичної й малярської творчості Т.Г. Шевченка в загальнокультурному контексті.

 

Вивчає напам’ять: вірш «Доля».

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля», «Росли укупочці, зросли…». Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.

 

ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.

 

 

 

 

 

Ст.243-247

Предметні компетентності

Учень / учениця:

пояснює розуміння Шевченком ідеї Бога;

має уявлення про її стильове й образне вираження у творчості поета;

аналізує та інтерпретує текст твору;

визначає його головну думку.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

порівнює твір Т. Шевченка з оригінальними біблійними текстами;

визначає домінанти поетового почуття;

дискутує з приводу порушених у творі проблем, толерантно відстоює власну позицію.

Біблія в житті Т. Шевченка

Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у

Т. Шевченка. Глибока смута пророка занепадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів.

ТЛ: псалом.

 

 

 

Ст.249.

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розуміє великий духовний імпульс, який подала діяльність Шевченка в боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

оцінює й характеризує внесок Т. Шевченка в скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ; уміє користуватися різними джерелами інформації.

 

Підсумковий урок: Світова велич українського поета

Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.

 

Контрольна робота №5. Творчість Т.Шевченка.

 

 

 

 

Ст.205-290

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основні віхи життєвого і творчого шляху письменника; розрізняє епічні жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка, біографічний роман;

визначає й коментує історичну і художню правду у творі, основний конфлікт у ньому, особливості оповіді, історичний колорит; характеризує образи й символи;

порівнює образи Якима Сомка та Іванця Брюховецького.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

добирає цитати для характеристики ситуацій та образів;

коментує вчинки героїв; знаходить паралелі до образів і проблематики роману П. Куліша в інших історичних творах української та зарубіжної літератури; дискутує про зв'язок історичного минулого із сучасністю, важливість знання історії.

 

 

Пантелеймон КУЛІШ. «Чорна рада»

П.Куліш – відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач («Біблія», твори В. Шекспіра, Дж. Байрона, Ф. Шиллера), автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»). Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. «Чорна рада» – перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Т. Шевченком.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

 

Ст.293-312

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає й переказує зміст твору, коментує його сюжет; визначає жанр, особливості сюжету;

пояснює причини тяжкого життя народу в добу кріпацтва.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

оцінює і коментує вчинки героїв;

дискутує з проблем, порушених у творі; усвідомлює внутрішні

спонуки прагнення людини до вільного, щасливого життя.

 

РМ №4. Письмовий контрольний твір.

Контрольна робота №6. Творчість П.Куліша. Марка Вовчка».

 

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає про письменників-земляків, їхні твори;

розуміє зміст цих творів; виразно читає і коментує їх; розкриває особливості художнього зображення теми у творах митців рідного краю.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

проводить аналогії з власними спостереженнями;

визначає критерії для порівняння фактів (явищ, предметів, образів) і здійснює його.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ Ознайомлення із творами

письменників-земляків.

 

 

 

Предметні компетентності

Учень / учениця: називає імена митців та їхні твори, які вивчалися;

виокремлює серед них ті, які найбільше запам’яталися;

висловлює міркування про найулюбленіші твори.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

оцінює й характеризує внесок митців, творчість яких вивчалася, у скарбницю української літератури, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ;

добирає самостійно джерела інформації для просування індивідуальним освітнім маршрутом.

УРОК-ПІДСУМОК

Бесіда про твори, які вивчалися впродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.

 

 

 

 

 

 

 

Погода
Форма входу