Четвер, 22.08.2019, 16:13:24Вітаю Вас Гость | RSS
Вечірня (змінна) школа № 20 Солом'янського району м. Києва
Меню сайту
Питаннячко
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 214

Українська мова


Вчитель: Кондратюк Л.О.

Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів./ Олександр Авраменко.- К.: Грамота, 2017

 

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів

Література

Розвиток української мови.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

розуміє, що розвиток мови — це зміни, що відбуваються в напрямі вдосконалення її;

наводить приклади таких змін.

Діяльнісна складова

розпізнає застарілі слова, які вийшли з ужитку; розрізняє історизми та архаїзми;

користується лінгвістичними словниками, зокрема словниками онлайн.

Ціннісна складова

цінує українську мову як державну — чинник національної ідентичності;

висловлює зацікавлення розвитком української мови;

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.4-8

Повторення вивченого

у 8 класі.

Граматична основа речення.

Односкладне й двоскладне речення.

Розділові знаки у простому ускладненому реченні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає й називає основні ознаки речення;

ставить розділові знаки в простому ускладненому реченні та обґрунтовує їх відповідними правилами.

Діяльнісна складова

визначає в тексті прості речення,

розрізняє двоскладні й односкладні речення, виділяє в них граматичну основу;

складає висловлення на актуальні й цікаві теми, використовуючи виражальні можливості простого ускладненого речення;

знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила.

Ціннісна складова

усвідомлює значення простих ускладнених речень у мовленні;

усвідомлює зручність спілкування за допомогою сучасних засобів мобільного зв’язку та інтернет-ресурсів.

 

 

 

 

Ст. 9-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю.

 

 

 

Ст. 19-20

Синтаксис. Пунктуація.

Пряма й непряма мова.

Заміна прямої мови непрямою.

Цитата як спосіб передачі чужої мови.

Діалог.

Розділові знаки при прямій мові й діалозі (повторення й поглиблення вивченого).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

пояснює поняття «пряма й непряма мова» як способи передавання чужого мовлення;

ставить і пояснює розділові знаки в реченнях із прямою й непрямою мовою, при діалозі, у реченнях, що містять цитати;

знає різні комунікативні стратегії відповідно до мети та ситуації діалогічного спілкування.

Діяльнісна складова

визначає в тексті речення з прямою й непрямою мовою, цитатами, репліки діалогу;

складає речення з прямою та непрямою мовою;

створює й розігрує діалог на запропоновану або самостійно обрану тему;

порівнює виражальні можливості різних способів передавання прямої мови;

проводить мовні експерименти, спостерігає, аналізує будову речень, замінюючи пряму мову непрямою.

Ціннісна складова

усвідомлює роль комунікативних умінь для майбутньої професійної кар’єри;

виявляє у спілкуванні толерантність до поглядів і суджень співрозмовників;

усвідомлює виражальні можливості речень із прямою й непрямою мовою, діалогів.

 

 

 

Ст.21-28;

32-35;

36-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю.Навчальне читання мовчки.

 

 

 

Ст.29-31

Контрольна робота №1

Просте неускладнене та ускладнене речення ( повторення).

Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог.

 

Складне речення, його ознаки.

Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.

Складносурядне речення,

його будова й засоби зв’язку між його частинами.

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає види складних речень;

правильно ставить розділові знаки між частинами складносурядного речення та обґрунтовує їх.

Діяльнісна складова

розрізняє прості та складні речення, розпізнає складні речення із сурядним і підрядним зв’язком;

визначає види складних речень (сполучникові й безсполучникові), засоби зв’язку між частинами речення у складному, кількість граматичних основ у ньому;

знаходить у тексті складносурядні речення, встановлює смислові зв’язки між частинами його;

розмежовує складносурядні речення і прості речення, ускладнені однорідними членами;

знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;

складає речення й тексти, використовуючи складносурядні речення.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості складносурядних речень та синонімічних до них конструкцій;

усвідомлює потребу в читанні, проектує прочитане на життєві ситуації.

 

 

 

Ст.44-55;

58-61

Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему.

Контрольна робота №2

Складносурядні речення.

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях. Основні види складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами (способу дії й ступеня, порівняння, місця, часу, причини, на­слідку, мети, умови, допусту). Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення.

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає основні види складнопідрядних речень, пояснює їх будову;

правильно ставить розділові знаки між частинами складнопідрядного речення та обґрунтовує їх.

Діяльнісна складова

знаходить у тексті складнопідрядні речення з однією й кількома підрядними частинами;

визначає головну й підрядну частини, види складнопідрядних речень, істотні ознаки їх, межі головної й підрядної частин, кількість частин;

класифікує складнопідрядні речення за значенням і будовою, засобами зв’язку в них;

розрізняє сполучники і сполучні слова; знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;

правильно інтонує складнопідрядні речення;

аналізує й порівнює виражальні можливості складнопідрядних речень та інших синонімічних конструкцій у текстах різних стилів;

конструює складнопідрядні речення різних видів і вводить їх у тексти різних стилів;

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості складнопідрядних речень;

ставиться до здоров’я як до цінності, схвалює здоровий спосіб життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.62-69;

72-83;

86-97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток мовлення. Усний твір роздум на суспільну тему.

 

 

Ст.56-57

Розвиток мовлення. Ділові папери. Заява.

 

 

Ст.70-71

Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

Контрольний диктант.

 

 

Контрольна робота№ 3.

Складнопідрядне речення.

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

Розділові знаки в безсполучникових реченнях.

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

пояснює смислові відношення між частинами безсполучни-кового складного речення;

правильно ставить розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення та обґрунтовує їх.

Діяльнісна складова

знаходить у тексті безсполучникові складні речення;

визначає основні ознаки, смислові відношення між частинами безсполучникових складних речень;

розмежовує безсполучникові складні речення й сполучникові (складносурядні й складнопідрядні);

розрізняє види безсполучникових складних речень за характером синтаксичних і смислових зв’язків між частинами їх;

правильно інтонує безсполучникові складні речення;

правильно ставить розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення та обґрунтовує їх; знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;

правильно будує безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями між частинами їх; добирає до них синтаксичні синоніми.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості складнопідрядних речень в усних і письмових висловленнях.

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 100-111

Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему.

Контрольна робота №4.

Безсполучникове скдадне речення.

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

правильно розставляє в складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку розділові знаки та обґрунтовує їх правилами.

Діяльнісна складова

знаходить у тексті складне речення з різними видами зв’язку;

визначає основні ознаки й будову їх;

знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;

аналізує й зіставляє виражальні можливості складних речень з різними видами зв’язку й синонімічних конструкцій;

будує складні речення з різними видами зв’язку;

складає усні й письмові висловлення публіцистичного й наукового стилів, доцільно використовуючи виражальні можливості складних речень.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості складних речень з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку в усних і письмових висловленнях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.112-115

Розвиток мовлення. Ділові папери. Автобіографія.

Навчальне аудіювання.

 

 

 

Ст.84-85

Контрольний диктант.

Контрольна робота №5.

Складне речення з різними видами зв’язку.

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності.

Текст, його основні ознаки.

Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення).

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає й називає істотні ознаки тексту, пояснює його структурні особливості.

Діяльнісна складова

визначає тему, основну думку тексту, виділяє ключові слова в тексті й тематичне речення в абзаці;

розрізняє спільне й відмінне між мікротемою й абзацом;

визначає засоби міжфразового зв’язку в тексті;

конструює невеликі тексти на певну тему;

використовує виражальні можливості текстів різних типів, стилів і жанрів у власному усному й писемному мовленні.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості текстів різних типів і стилів.

 

 

 

 

Ст.116-127

Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

Розвиток мовлення. Тези прочитаної науково -пізнавальної статті. Конспект.

 

 

Ст.127-129

Контрольна робота №6. Текст.

Узагальнення й систематизація вивченого.

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень).

Орфографія. Пунктуація.

 

 

 

Учень (учениця):

Діяльнісна складова

аналізує, систематизує, узагальнює вивчене про речення.

Ціннісна складова

усвідомлює необхідність продовження мовної освіти та самоосвіти, безперервного удосконалення мовних знань і вмінь.

 

 

Ст.130-135

Розвиток мовлення.

Резюме.

 

Ст.136-137

 

 

 

 

 

 

 

Погода
Форма входу